Ομιλητές/Συγγραφείς Ελεύθερου Προγράμματος 39ου ΠΟΣ