Οδηγίες Συμμετοχής στο Ελεύθερο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του 39ου Π.Ο.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Με τη μορφή των Ελεύθερων Ανακοινώσεων (ΕΑ) και των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (ΑΑ) (e-posters), γίνονται δεκτές εργασίες ερευνητικού, κλινικοστατιστικού, κλινικοπαθολογικού και επιδημιολογικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και ενδιαφερόντων κλινικών περιστατικών και τεχνικών (Case Reports). Επίσης θα γίνονται δεκτές εργασίες για θέματα Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικά και Επαγγελματικά θέματα και ζητήματα απτόμενα της άσκησης του επαγγέλματος.

Στο ελεύθερο μέρος του Επιστημονικού Προγράμματος του 39ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου θα παρουσιαστούν:

 • Ελεύθερες Ανακοινώσεις σε ειδικές ανά γνωστικό αντικείμενο συνεδρίες με χρόνο ομιλίας και συζήτησης 10 λεπτών της ώρας.
 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) σε ειδικές συνεδρίες. Η παρουσίαση τους θα γίνει με χρόνο ομιλίας 3 λεπτών. Συζήτηση και ερωτήσεις θα υποβάλλονται προσωπικά προς τον συγγραφέα μετά το πέρας της συνεδρίας, εμπρός από την Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για το Ελεύθερο Πρόγραμμα: 20 Ιουλίου 2019.

Η περίληψη της εργασίας που θα αποσταλεί, θα πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Εισαγωγή,
 2. Σκοπός,
 3. Μέθοδος - Υλικά,
 4. Αποτελέσματα και
 5. Συμπεράσματα

Εφόσον πρόκειται για ενδιαφέροντα κλινικά περιστατικά, θα πρέπει, μετά την εισαγωγή να αναφέρεται η σπανιότητα του περιστατικού, τα συνοπτικά στοιχεία του προβλήματος και η αντιμετώπισή του, ενώ για τις τεχνικές μετά τη σύντομη εισαγωγή θα πρέπει να υπάρχει εκτενής περιγραφή της τεχνικής και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και δεν θα γίνονται δεκτές διατυπώσεις όπως π.χ. «τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο συνέδριο» ή «τα συμπεράσματα θα αντληθούν μετά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων» και άλλα παρόμοια.

Οι συνάδελφοι που θα υποβάλουν τις εργασίες τους για να παρουσιαστούν σαν Ελεύθερες ή Αναρτημένες Ανακοινώσεις, θα πρέπει να σημειώσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής περίληψης εργασίας.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

Με τη μορφή των Επιτραπέζιων Επιδείξεων (Ε.Ε.) παρουσιάζονται εργασίες που αναφέρονται σε ενδιαφέρουσες κλινικές ή εργαστηριακές τεχνικές και μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων.
Οι συνάδελφοι που θα υποβάλουν τις εργασίες τους για να παρουσιαστούν σαν Επιτραπέζιες Επιδείξεις, θα πρέπει να σημειώσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής περίληψης εργασίας.

Η περίληψη της εργασίας που θα αποσταλεί θα πρέπει να είναι μέχρι 200 λέξεις και να περιλαμβάνει μικρή εισαγωγή, σκοπό, μεθοδολογία και υλικά, σύντομη περιγραφή της τεχνικής και εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της, καθώς και σύντομη περιγραφή του εποπτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Η παρουσίαση της εργασίας θα πρέπει να γίνει με τη βοήθεια εκμαγείων, φωτογραφιών, καρτών, σχεδιαγραμμάτων και συσκευών, επικουρούμενη από τεχνικά και εποπτικά μέσα που θα διαθέτει ο υπεύθυνος της παρουσίασης. Η παρουσίαση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους συνέδρους.

ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΟΛΗ

Οι συνάδελφοι που θα υποβάλλουν εργασία για βίντεο προβολή για παρουσίαση του θέματος τους, θα πρέπει να σημειώσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής περίληψης εργασίας.

Με τη μορφή βίντεο προβολής ή CD-ROM παρουσιάζονται θέματα που αφορούν εργαστηριακές ή κλινικές τεχνικές, αποφεύγοντας όμως να προβάλουν αποκλειστικά εποπτικό υλικό που είναι παραγωγή εμπορικών εταιρειών ή τεχνικές που διατίθενται σε δικτυακούς τόπους (Internet).

Η περίληψη της εργασίας που θα αποσταλεί θα πρέπει να είναι μέχρι 200 λέξεις και να περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες, τους κατασκευαστές της βίντεο προβολής, εισαγωγή του θέματος, την τεχνική που χρησιμοποιείτε και ένα σύντομο σχολιασμό για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής που προτείνεται.

Σημειώσεις

 • Ο συνολικός αριθμός των συγγραφέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5). Σε περίπτωση που είναι περισσότεροι τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο γενικός όρος «και συνεργάτες».
 • Κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει (ως presenting author) έως μία (1) εργασία.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθούν οι εργασίες στο βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου, αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής ενός (1) συγγραφέα ανά εργασία (του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία). Η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (E-POSTER)

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν με ηλεκτρονικό τύπο (e-poster). Τα e-posters παρέχουν εξαιρετική ευελιξία και ευκολία σχεδίασης, δεδομένου ότι μπορούν να προετοιμαστούν χρησιμοποιώντας το Microsoft PowerPoint (ή παρόμοιες εφαρμογές). Κάθε e-poster μπορεί να αποτελείται από το πολύ μέχρι 3 διαφάνειες (slides) του PowerPoint.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • Το e-poster θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου.pptx/ppsx.
 • Παρακαλείστε να μας στείλετε το e-poster σας σε μορφή pptx σε περίπτωση που χρειαστούν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.
 • Τα e-posters θα εμφανίζονται σε οθόνες των 55 ιντσών με ανάλυση Full HD (1920x1080) pixels και ευρεία οθόνη 16: 9. Το μέγεθος των διαφανειών μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του menu του Power Point επιλέγοντας το υπο-μενού Σχεδίαση>Μέγεθος Διαφάνειας>Ευρεία Οθόνη (16:9) (ή αντίστοιχα Design>Slide Size>Widescreen (16:9) σε περίπτωση που έχετε εγκαταστημένο Power Point στην αγγλική γλώσσα).
 • Όσον αφορά τη χρήση της γραμματοσειράς, λάβετε υπόψη σας ότι είναι πιο ασφαλές να προτιμάτε τις προεπιλεγμένες γραμματοσειρές, όπως Arial, Tahoma, Verdana κλπ.
 • Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε animations ή videos. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα βίντεο, σας συνιστούμε να το ενσωματώσετε στο αρχείο pptx (embed).

Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τίτλος εργασίας:Προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς ≥ 25pt
Συγγραφείς και κέντρα προέλευσης:Προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς ≥ 9pt
Κυρίως κείμενο:Προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς ≥ 6pt
Κείμενο σε πίνακες ή σχήματα:Προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς ≥ 6pt
Σχόλια / βιβλιογραφία / παραπομπές:Προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς από 4pt έως 6pt